Speciale  Distributor - Japan
UNO CORPORATION
803-17, KAMOSHIDACHOU, AOBA-KU
YOKOHAMA, KANAGAWA-KEN, 227-0033 - Japan
Tel: 0081.45.5326581 | TOKYO .0081.3.44005303
Fax: 0081.45.5326582 | TOKYO 0081.3.37064560
Contact the distrubutor