Speciale  Distributor - China
GUANGZHOU HAOCHENG TRADE LTD.
CHEPIDAGANG RD.TIANHE DISTRICT
GUANGZHOU CITY - CHINA - China
Tel: 0086.20.82313303
Contact the distrubutor